Certyfikaty

ISO 9001

ISO 14001

Upoważniony przedsiębiorca

Materiały z rejonów objętych konfliktami

Par. 1502 ustawy Dodda-Franka nakłada na niektóre spółki obowiązek ujawnienia i, w stosownych przypadkach, złożenia raportu na temat użytych minerałów z rejonu konfliktu. Ten wymóg dotyczący ujawniania informacji ma zastosowanie do wszystkich spółek, które są zobowiązane do składania sprawozdań zgodnie z par. 13 (a) i par. 15 (d) ustawy o giełdach papierów wartościowych.

Deublin przestrzega ustawy Dodda-Franka, par. 1502 - Minerały z regionów ogarniętych konfliktami i stara się zaangażować swoich dostawców w przestrzeganie wszystkich regulacji ustawowych.

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem produkty Deublin nie zawierają minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, jednak nie jesteśmy w stanie złożyć oświadczenia dotyczącego pochodzenia surowców.

Pobierz Deklarację dotyczącą minerałów z rejonów objętych konfliktami

Dyrektywa dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych:

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) zawiera przepisy dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 i 2 oraz w załączniku I. Złącze obrotowe Deublin jest to urządzenie mechaniczne i nie ma do niego zastosowania dyrektywa RoHS UE.

Ustawodawstwo nie wymaga ani certyfikatów, ani oświadczeń, sprawozdań ani oznaczeń. Obowiązuje zasada domniemania zgodności.

Pobierz deklarację RoHS


Pobierz deklarację RoHS dla serii 1103 i 1113.

Rozporządzenie REACH

REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów) to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu zwiększenia ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Promuje ono również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby testów wykonywanych na zwierzętach. Firma Deublin jest dalszym użytkownikiem w rozumieniu rozporządzenia REACH. Firma Deublin nie jest producentem ani sprzedawcą substancji chemicznych.

Pobierz deklarację REACH

Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa 2006/42/WE to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca maszyn i niektórych części maszyn, mająca na celu zapewnienie jednolitego poziomu ochrony i zapobiegania wypadkom związanym z maszynami i maszynami niekompletnymi. Złącza obrotowe Deublin same w sobie nie kwalifikują się zgodnie z dyrektywą jako maszyna sprawna lub niekompletna. Jednak spełniają one zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia określone w dyrektywie.

Pobierz dyrektywę maszynową