Informacje dotyczące gwarancji

Firma Deublin gwarantuje, że przez okres jednego roku (dwóch lat w przypadku Serii 57) od daty wysyłki sprzedawane przez nią produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Odpowiedzialność Deublin jest wyraźnie ograniczona do wymiany lub naprawy dowolnego artykułu lub jego części, które okazały się wadliwe, po zwróceniu ich do firmy Deublin, z opłaconym transportem, w uzasadnionym terminie, po upływie 365-dniowego okresu gwarancyjnego.

Niniejsza gwarancja utraci ważność, jeśli produkt zostanie zdemontowany, zmodyfikowany, zmieniony lub uszkodzony w wyniku jego niewłaściwej konserwacji, bocznego obciążenia, nadmiernej temperatury, działania ściernego lub chemicznego lub innego nadużycia.

Żaden przedstawiciel, agent ani pracownik firmy Deublin nie ma prawa modyfikować warunków niniejszej gwarancji. Firma Deublin nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody następcze lub wynikowe, co do których można twierdzić, że wystąpiły w wyniku sprzedaży lub użytkowania takich produktów lub ich części, które mogą być wadliwe.

Złącze obrotowe firmy Deublin to precyzyjnie wykonane urządzenie i powinno być odpowiednio obsługiwane. Jest to obrotowe urządzenie uszczelniające - nie tylko złącze hydrauliczne. Niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować przedwczesny wyciek lub awarię. Chociaż złącza Deublin charakteryzują się najwyższą jakością i precyzją, to są one produktami zużywającymi się. Ważne jest, aby były one okresowo sprawdzane, a w przypadku zużycia uszczelnienia złącze obrotowe należy wymienić lub naprawić, aby uniknąć wycieków.

Złącza Deublin nigdy nie powinny być używane do zastosowań innych niż te określone w katalogu. W przypadku zastosowań innych niż te podane w katalogu, należy skontaktować się z Działem Technicznym firmy Deublin w celu uzyskania odpowiednich zaleceń.

Niniejsze instrukcje są dostarczane przez firmę Deublin jako ogólne wytyczne. Nie zawierają one wyczerpujących informacji na temat instalacji, użytkowania lub konserwacji złączy. Nabywcy i użytkownicy produktów Deublin powinni zapoznać się ze specyfikacjami Deublin oraz muszą posiadać wystarczające doświadczenie i odbyć odpowiednie przeszkolenie przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktów Deublin. Główna odpowiedzialność za bezpieczne i efektywne użytkowanie produktów Deublin spoczywa na użytkowniku i jego pracownikach. Firma Deublin zapewni użytkownikom, na ich żądanie, wszelką pomoc oraz poinformuje o sposobie korzystania z ich produktów oraz o wszelkich trudnościach lub problemach, na które powinni zwrócić uwagę.

OSTRZEŻENIE Złącza Deublin nie powinny być używane do przesyłania mediów łatwopalnych (temperatura zapłonu ≤ 140°F lub 60°C), ponieważ wyciek może spowodować wybuch lub pożar. Złącza Deublin powinny być używane zgodnie ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa mediów, w dobrze wentylowanym miejscu. Stosowanie naszego produktu z mediami niebezpiecznymi lub korozyjnymi jest surowo zabronione.

Nie istnieją żadne inne gwarancje, poza tymi opisanymi w niniejszym dokumencie, wyraźne ani dorozumiane, w tym gwarancje przydatności do określonego celu.

Formularz oceny dotyczący gwarancji na złącze obrotowe

Formularz oceny dotyczący gwarancji na złącze elektryczne

 

Ostrzeżenie

Złącza Deublin nie powinny być używane do przesyłania mediów łatwopalnych (temperatura zapłonu ≤ 140°F lub 60°C), ponieważ wyciek może spowodować wybuch lub pożar. Złącza Deublin powinny być używane zgodnie ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa mediów, w dobrze wentylowanym miejscu. Stosowanie naszego produktu z mediami niebezpiecznymi lub korozyjnymi jest surowo zabronione.

W przypadku jakichkolwiek warunków pracy innych niż te wskazane w katalogu Deublin lub na rysunku (IC) , należy skontaktować się z Działem Technicznym Deublin w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i zaleceń."

Ważne

Złącze obrotowe Deublin to precyzyjnie wykonane urządzenie i powinno być odpowiednio obsługiwane. Jest to obrotowe urządzenie uszczelniające - nie tylko złącze hydrauliczne. Niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować przedwczesny wyciek lub awarię. Chociaż złącza Deublin charakteryzują się najwyższą jakością i precyzją, to są one produktami zużywającymi się. Ważne jest, aby były one okresowo sprawdzane, a w przypadku zużycia uszczelnienia złącze obrotowe należy wymienić lub naprawić, aby uniknąć wycieków. Złącza Deublin nigdy nie powinny być używane do zastosowań innych niż te określone w katalogu. W przypadku zastosowań innych niż te podane w katalogu, należy skontaktować się z Działem Technicznym Deublin w celu uzyskania odpowiednich zaleceń.

Niniejsze instrukcje są dostarczane przez firmę Deublin jako ogólne wytyczne. Nie zawierają one wyczerpujących informacji na temat instalacji, użytkowania lub konserwacji złączy. Nabywcy i użytkownicy złączy Deublin powinni zapoznać się z katalogiem i inną dokumentacją Deublin oraz muszą posiadać wystarczające doświadczenie i odbyć odpowiednie przeszkolenie w zakresie użytkowania złączy przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktów Deublin. Główna odpowiedzialność za bezpieczne i efektywne użytkowanie złączy Deublin spoczywa na użytkowniku i jego pracownikach. Firma Deublin zapewni użytkownikom, na ich żądanie, wszelką pomoc oraz poinformuje o sposobie korzystania z ich produktów oraz o wszelkich trudnościach lub problemach, na które powinni zwrócić uwagę.